Ράμπες φορτοεκφόρτωσης
Βιομηχανικά ανυψωτικά Mηχανήματα ΑΜΕΑ Συστήματα στάθμευσης Συστήματα διαχείρισης απορριμμάτων Παλετοφόρα περονοφόρα Logitrans Βιομηχανικός εξοπλισμός Silverstone Ρολά - Μεταλλικές παλέτες

Ράμπες φορτοεκφόρτωσης RYB

 
 

Οι υδραυλικές ράμπες χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία μιας γέφυρας μεταξύ φορτηγού και αποθηκευτικού χώρου και επιτρέπουν την εύκολη και ταχεία φόρτωση / εκφόρτωση.

Ανάλογα με το μήκος τους μπορούν να γεφυρώσουν μικρότερες ή μεγαλύτερες υψομετρικές διαφορές.

Για την υποβολή προσφοράς από την εταιρεία μας, χρειάζονται τα παρακάτω στοιχεία

1. Ύψος τσιμεντένιας ράμπας
2. Ύψος φορτηγών που θα εξυπηρετηθούν
3. Συνθήκες περιβάλλοντος χώρου, ώστε να σχεδιαστούν τα συστήματα ασφαλείας
4. Αν η εταιρεία μας θα αναλάβει τη μεταφορά και εγκατάσταση
5. Λοιπές ιδιαιτερότητες

Το μηχάνημα συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας, δήλωση συμμόρφωσης και οδηγίες χρήσεως συντηρήσεως στα ελληνικά.

ΡΑΜΠΑ ΡΑΜΠΕΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΡΑΜΠΑ
ΡΑΜΠΕΣ
Ράμπες
ΡΑΜΠΕΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΡΑΜΠΑ
ΡΑΜΠΑ    
Δήλωση εχεμύθειας - copyright © 2011 - All rights reserved - Website design by Cosmart -