Πολιτική ποιότητας

Σταθερή επιδίωξη της εταιρείας μας ΒΙΟΜΑΝ ΑΜΜ ΑΒΕΕ είναι να παρέχουμε στους πελάτες μας αξιόπιστα προϊόντα και υπηρεσίες, που καλύπτουν πλήρως ακόμα και τις εξειδικευμένες απαιτήσεις τους και είναι σύμμορφα με τις σχετικές νομικές και κανονοστικές απαιτήσεις.

Προκειμένου να καταφέρουμε τον παραπάνω κύριο στοχο μας έχουμε αναπτύξει και εφαρμόζουμε σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ως προς ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 και παρέχουμε όλους τους απαραίτητους πόρους για τη λειτουργία του.

Για να μπορέσουμε να είμαστε σύμφωνοι με τη φιλοσοφία της διαρκούς βελτίωσης της αποτελεσματικότητας του συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, θέτουμε ετησίως αντικειμενικούς, μετρήσιμους στόχους ποιότητας, το βαθμό επίτευξης των οποίων ανασκοπούμε ανά έξι (6) μήνες, κατά την ανασκόπηση της Διοίκησης.

Ωστόσο, σε καθημερινή βάση, ενεργούμε με γνώμονα την ικανοποίηση κάθε μεμονωμένου πελάτη.

Η Πολιτική Ποιότητας διανέμεται σε όλους τους εργαζομένους της εταιρείας μας και καταβάλλεται διαρκής προσπάθεια, ώστε όχι μόνο να είναι κατανοητή σε όλα τα επίπεδα, αλλά και βασικός άξονας σκέψης και πράξης όλων.

Η παρούσα Πολιτική Ποιότητας έχει ισχύ ενός (1) χρόνου και ανασκοπείται, προκειμένου να εξετάζεται η συνεχιζόμενη καταλληλότητά της και να είναι πάντοτε σύμφωνη με τις αρχές της συνεχούς βελτίωσης και γενικότερα με μια πελατοκεντρική φιλοσοφία.

Ο Γενικός Διευθυντής

Ευάγγελος Αθ. Παπαγεωργίου
Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός
Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας

Αλέξιος Ε. Παπαγεωργίου
Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός