Πόρτες - Φισούνες

Πόρτες - Φισούνες

Σπαστή φισούνα για χώρους φορτοεκφόρτωσης εργοστασίων, αποθηκών ή κέντρων διανομής. ∆ημιουργεί ένα στεγανό χώρο μεταξύ φορτηγού και αποθήκης.

Εγκατάσταση φισούνας

Εγκατάσταση Φισούνας